Şehit Adem Yavuz Sokak No:4 Kardam Apt. Kat:3 D:11, 06440 Kızılay, Ankara

 

Tel: +90 312 229 77 03

Fax: +90 312 229 77 04

GSM: +90 532 378 04 08

ankarabinayonetimi@gmail.com